VIDAHAIR Fusion Filler F12 2 pcs
VIDAHAIR
VIDAHAIR Fusion Filler F12 2 pcs

VFC02

VIDAHAIR Cleaner for Fusion Trimmer System 10ml
VIDAHAIR
VIDAHAIR Cleaner for Fusion Trimmer System 10ml

V1003-N

VIDAHAIR Special Paper
VIDAHAIR
VIDAHAIR Special Paper

VDCC02

VIDA HAIR Professional Hair Brush
VIDAHAIR
VIDA HAIR Professional Hair Brush

VHO2HKO

VIDA HAIR Professional Hair Brush
VIDAHAIR
VIDA HAIR Professional Hair Brush

VH01KHO

AUTOMATIC WEFT INTUITION
VIDAHAIR
AUTOMATIC WEFT INTUITION

TRIMMER TECHNOLOGY Starter Kit
VIDAHAIR
TRIMMER TECHNOLOGY Starter Kit

VSK01